Harga Unit

JENIS DANA INVESTASI NAB TERAKHIR NAB SEBELUMNYA PERUBAHAN
Artha Link Aggressive Fund 1,337.1973
17/05/2022
1,329.8765
13/05/2022
7.3208
0.55%
Artha Link Dynamic Fund 1,081.4383
17/05/2022
1,076.3577
13/05/2022
5.0806
0.47%
Eka Dana Deposito 1,604.2927
17/05/2022
1,603.7360
13/05/2022
0.5567
0.03%
Eka Dana Saham 965.3124
17/05/2022
957.6994
13/05/2022
7.6130
0.79%
Eka Dinamika 7,085.9120
17/05/2022
7,071.1250
13/05/2022
14.7870
0.21%
Eka Hasil Pasti 6,879.5120
17/05/2022
6,893.0670
13/05/2022
-13.5550
-0.20%
Ekalink Aggressive Fund 2,131.4700
17/05/2022
2,119.4100
13/05/2022
12.0600
0.57%
Ekalink Dynamic Fund 1,841.2200
17/05/2022
1,831.9100
13/05/2022
9.3100
0.51%
Ekalink Super Aggressive Fund 1,427.8880
17/05/2022
1,420.1280
13/05/2022
7.7600
0.55%
Ekalink Super Dynamic Fund 1,454.7320
17/05/2022
1,447.3970
13/05/2022
7.3350
0.51%
Excellink Aggressive Fund 3,111.4000
17/05/2022
3,084.1100
13/05/2022
27.2900
0.88%
Excellink Dynamic Fund 3,476.0850
17/05/2022
3,460.1860
13/05/2022
15.8990
0.46%
Excellink Fixed Income Fund 3,742.5830
17/05/2022
3,742.5940
13/05/2022
-0.0110
0.00%
Excellink Dynamic $ Fund 1.0179
17/05/2022
1.0136
13/05/2022
0.0043
0.42%
Excellink Global Aggressive Dollar 0.7797
17/05/2022
0.7711
13/05/2022
0.0086
1.12%
Excellink Secure $ Fund 0.9795
17/05/2022
0.9795
13/05/2022
0.0000
0.00 %
Excellink Aggressive Fund Syariah 1,310.5838
17/05/2022
1,301.3065
13/05/2022
9.2773
0.71%
Excellink Dynamic Fund Syariah 1,821.0571
17/05/2022
1,819.4560
13/05/2022
1.6011
0.09%
Excellink Fixed Income Fund Syariah 1,245.7599
17/05/2022
1,245.1999
13/05/2022
0.5600
0.04%
Excellink Cash Fund 1,166.7740
17/05/2022
1,166.4970
13/05/2022
0.2770
0.02%
Excellink Cash Fund Syariah 1,177.1790
17/05/2022
1,176.7610
13/05/2022
0.4180
0.04%
Excellink Equity Bakti Peduli 1,042.2550
17/05/2022
1,034.0710
13/05/2022
8.1840
0.79%
Excellink Balance Fund 1,133.2477
17/05/2022
1,129.3623
13/05/2022
3.8854
0.34%
Excellink Balance Fund Syariah 1,103.6532
17/05/2022
1,101.1489
13/05/2022
2.5043
0.23%
Excellink Equity Fund 968.3460
17/05/2022
957.9745
13/05/2022
10.3715
1.08%
Excellink Equity Fund Syariah 747.6957
17/05/2022
747.1730
13/05/2022
0.5227
0.07%
Excellink Stabile Fund 1,182.7242
17/05/2022
1,183.7129
13/05/2022
-0.9887
-0.08%
Excellink Stabile Fund Syariah 1,316.9965
17/05/2022
1,316.4605
13/05/2022
0.5360
0.04%
Excellink Balance Dollar Fund 0.9686
17/05/2022
0.9635
13/05/2022
0.0051
0.53%
Excellink Global Equity Dollar 0.7200
17/05/2022
0.7117
13/05/2022
0.0083
1.17%
Simas Aggressive Fund 914.2245
17/05/2022
911.1163
13/05/2022
3.1082
0.34%
Simas Dynamic Fund 1,187.5811
17/05/2022
1,182.5609
13/05/2022
5.0202
0.42%
Simas Fixed Income Fund 1,449.6847
17/05/2022
1,449.1947
13/05/2022
0.4900
0.03%
Simas Balance Fund 1,128.6870
17/05/2022
1,120.2976
13/05/2022
8.3894
0.75%
Simas Balance Fund Syariah 877.0978
17/05/2022
878.3052
13/05/2022
-1.2074
-0.14%
Simas Equity Fund 802.0320
17/05/2022
799.3070
13/05/2022
2.7250
0.34%
Simas Equity Fund Syariah 547.1911
17/05/2022
547.5682
13/05/2022
-0.3771
-0.07%
Simas Stabile Fund 1,269.2163
17/05/2022
1,268.6357
13/05/2022
0.5806
0.05%
Simas Stabile Fund Syariah 1,301.6406
17/05/2022
1,299.7936
13/05/2022
1.8470
0.14%
Simas Balance Dollar Fund 0.8954
17/05/2022
0.8914
13/05/2022
0.0040
0.45%
Simas Stabile Dollar Fund 0.9526
17/05/2022
0.9525
13/05/2022
0.0001
0.01%
Smile Hasil Pasti 1,214.3640
17/05/2022
1,210.0690
13/05/2022
4.2950
0.35%
Stable Fund Rupiah 2,982.1205
17/05/2022
2,980.3804
13/05/2022
1.7401
0.06%
Stable Fund Dollar 1.5155
17/05/2022
1.5155
13/05/2022
0.0000
0.00 %